Regulamin

 1. Wszyscy biorący udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Nie mogą być udostępniane publicznie osobom lub instytucjom trzecim.
 2. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji i innych materiałów związanych ze świadczonymi usługami.
 3. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. może odmówić każdemu sprzedaży produktów i usług w tym uczestnictwa w szkoleniach bez podania przyczyny (za zwrotem dokonanej już wpłaty).
 4. W przypadku ciągłego nieetycznego, nieodpowiedniego zachowania uczestnika, trener może poprosić go o opuszczenie szkolenia za zwrotem zapłaconej sumy pomniejszonej o dotychczasową wartość odbytego szkolenia.
 5. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. nie bierze w żaden sposób odpowiedzialności za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z jego technologii, produktów i usług.
 6. Uczestnicy szkoleń i sesji indywidualnych oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, treningów lub hipnoterapii oraz otrzymanych materiałów po skorzystaniu z usługi. Wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w celu ich wyjaśnienia.
 7. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej wizerunku, loga, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 8. W przypadku braku możliwości przyjścia na zapłacone szkolenie uczestnik może przełożyć swoją rezerwacją na następną edycję w kolejnym terminie, pod warunkiem, że zmiana decyzji nastąpi najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
 9. Zwroty pieniężne są możliwe do tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia po potrąceniu 30% ceny szkolenia na poczet opłat logistycznych.
 10. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub sesji indywidualnej z przyczyn od niej niezależnych lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzyskania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenia lub oferowane produkty bądź usługi.
 11. Jakiekolwiek zgłoszenie drogą elektroniczną w tym formularz zgłoszeniowy jest tylko wstępną rezerwacją. Miejsce na szkoleniu lub sesji indywidualnej gwarantuje wpłata opłaty na konto Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o.
 12. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub sesjach indywidulanych wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
 13. Warsztaty, szkolenia, seminaria, treningi mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują żadnego rodzaju terapii.
 14. Osoby korzystające z usług szkoleniowych, treningów lub hipnoterapii będące chore lub w trakcie jakiejkolwiek formy leczenia są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą. Osoby takie mają obowiązek zgłoszenia tego faktu trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia lub hipnoterapii.
 15. Polski Instytut Hipnozy i Terapii Transpersonalnych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Klientem.